Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Sexuální výchova v rodině a ve škole

Cíle, zásady, metody
Józef Augustyn
Info a běžná cena: brožovaná, 77 stran, 129 Kč
Vydáno: 1998
Objednací číslo: 10443
Druh zboží: kniha
Koupit

Anotace knihy
Kniha představuje svým způsobem pokračování úspěšné knihy Sexualita v našem životě, zde se však autor dotýká samotného předmětu sexuální výchovy. Autor nepřednáší pouze svoje stanoviska, ale také učení církve. Prezentované postřehy a názory jsou tříbeny každodenní dlouholetou praxí v práci s mládeží, doplňované množstvím poznatků a podnětů získaných z řad přednášek a diskusí s rodiči a vychovateli.
Klíčová slova
sexualita
  Recenze
SEXUÁLNÍ VÝCHOVA V RODINĚ A VE ŠKOLE

Józef Augustyn, polský katolický kněz, člen řádu Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů), působí v Centru pro mládež v Čenstochové. V českém prostředí je známý jako autor knih z oblasti katolické pastorace a duchovního vedení. Jeho dílo zpřístupňuje některé kapitoly katolického učení "laické církevní veřejnosti". Patří k nim i téma lidské sexuality. Česky vyšla práce Sexualita v našem životě a v roce 1998 na ni navázala publikace Sexuální výchova v rodině a ve škole. Tato kniha je krátkým spisem, psaným hutným jazykem. Spíše než o dílo, které by vyčerpávalo téma v jeho celistvosti, jde o náčrt hlavních tezí a jejich důsledků pro praxi. Autor příliš nezohledňuje diskusi o tomto tématu, odehrávající se mimo rámec římskokatolické církve, ponechává stranou historický aspekt problému. Ačkoliv je kniha autorem v úvodu prezentována jako materiál určený k bezprostřednímu použití při aplikaci sexuální výchovy v rodině či ve škole, jedná se z velké části o svod východisek a obecných zásad vyvozených z křesťanského či přesněji katolického přístupu ke smyslu sexuality v lidském životě. Hlavním inspiračním zdrojem autora jsou dokumenty papeže Jana Pavla II. a Papežské rady pro rodinu.
První kapitola knihy přináší ve zhuštěné podobě pohled křesťanské antropologie na lidskou sexualitu. Autor začíná pozitivním pohledem na tuto oblast života jako na dar od Boha a zároveň jako na úkol. Klíčovým slovem se zdá být "zodpovědnost". Snaží se vyvrátit přetrvávající dojem o negativním vztahu křesťanství k lidské sexualitě, respektive zdůrazňuje současný postoj katolické církve, přehodnocený v 60. letech na 2. vatikánském koncilu a následujícími dokumenty papeže Jana Pavla II. Ve druhé kapitole Vztah dítěte a rodičů autor přechází z teologického do psychologického diskursu. Název této části pokazuje na jednu z klíčových tezí knihy: rodina je prvním místem, kde se má sexuální výchova odehrávat, její úloha je nenahraditelná a rodina by měla mít přednost před jinými institucemi provádějícími sexuální výchovu. V duchu této myšlenky se také nese třetí kapitola Rodina a škola. Úvahy o školní sexuální výchově se nesou v duchu varování před komercializací sexu a manipulací k promiskuitnímu chování. Rodiče mají podle Augustyna právo a povinnost postavit se proti takové formě výchovy svých dětí. Čtvrtá kapitola se zabývá úkoly sexuální výchovy. Mezi nimi má být na prvním místě výchova k rodinnému životu. V další kapitole, Výchova k čistotě, se dostává opět výrazněji ke slovu teologický slovník. Také tuto část píše Augustyn převážně v negativním duchu, hovoří o nutnosti formace svědomí a o nežádoucích důsledcích jeho pokřivení. O něco blíže praktickému světu se autor dostává v předposledních dvou kapitolách. V pořadí šestá se zabývá osobami, které vyučují sexuální výchovu, sedmá pak metodami sexuální výchovy. V závěrečné kapitole autor předestírá obraz dvou civilizací, které plodí odlišné přístupy v sexualitě: utilitarismus podporuje módní konzumní trendy v sexu, zatímco křesťanství hlásá zodpovědnost a rodinnou lásku. Mezi těmito světy není podle autora možnosti kompromisu. V dodatcích čtenář najde zásady práce ve skupinkách a konkrétní návrh práce ve skupinkách v rámci výuky sexuální výchovy.
Práce představuje katolické učení o sexualitě bez zjednodušování a s použitím aktuální církevní produkce. Z tohoto pohledu považuji Augustynovu práci za přínosnou, neboť křesťanský přístup k tomuto tématu se často zjednodušeně prezentuje jako snaha o potlačení sexuality v životě člověka. Autor úspěšně ukazuje, že křesťanství nevylučuje radostný způsob života a že církev má k tématu sexuální výchovy co říci. Dobrou práci odvedl v přiblížení tzv. "teologie těla" čtenářům, kteří pro původní práce autorů těchto myšlenek nesáhnou pro jejich nesrozumitelnost a nečtivost. Za přínos považuji rovněž praktickou použitelnost druhého dodatku, který přináší námět pro realizaci výuky sexuální výchovy.
Slabou stránkou knihy je slovník, který autor používá. Jedná se o fúzi termínů z morální teologie a z psychologie. K příkladům nešťastného použití teologického výrazu patří "čistota". Autor cituje definici Papežské rady pro rodinu, která je však spíše metaforickým opisem než přesným výkladem: "duchovní energie, která osvobozuje lásku od sobectví a agresivity" (str. 41). Jde přitom o termín zatížený svým historickým užíváním v souvislosti se sexuální abstinencí (panenská čistota). Podobně zatíženým výrazem může být "svědomí". Aniž by to tedy bylo úmyslem, užitý slovník v sobě obsahuje negativní hodnocení sexuality a prokazuje autorovi medvědí službu. Jiné výrazy autor používá ve významu odlišném od jejich běžného užívání. Příkladem je termín "sexismus", který používá poměrně často a myslí jím přílišný důraz na sex (např. v médiích). To může mást čtenáře, který si pod slovem sexismus představí diskriminaci na základě pohlaví. Není vyloučeno, že některé z problémů s jazykem knihy jsou způsobeny překladem knihy z polského originálu do češtiny.
Nepovažuji za dobrý startovní bod sexuální výchovy obranu vůči zlému vlivu světské kultury. Aniž bych popíral nežádoucí důsledky faktu, že se sex stal tržním artiklem, domnívám se, že sexuální výchova by měla být v první řadě vedena ve směru pozitivní výchovy k vědomí hodnoty sexu. Negativní forma sexuální výchovy by mohla vést ke vzniku atmosféry strachu a zvědavosti, před kterou autor na některých místech knihy varuje, která však má historickou souvislost s jím uplatňovaným opevněním se před vlivy "přesexualizované společnosti". Kniha přináší jedno vyhraněné stanovisko, učení katolické církve. Jinými přístupy se nezabývá nebo před nimi varuje. Ovšem model, který snad má naději na alespoň částečné uplatnění v Polsku, bude jen stěží aplikován v ostatní sekularizované Evropě. V našich podmínkách je oddělení výchovy od náboženství faktem, proto mnohé Augustynovy požadavky zní poněkud nereálně. Navíc mohou působit jako bariéra v diskusi o podobě sexuální výchovy, do které by katolická církev mohla vnést něco ze svého přístupu, pokud by přistoupila na jazyk a pravidla dialogu.
Augustyn přinesl jasně definovaná východiska katolického pojetí sexuální výchovy, směrem k jejich praktickému uplatnění však postoupil jen velmi málo. Kniha si tak zaslouží, aby byla čtena těmi, kteří provádějí sexuální výchovu v praxi, jejich potřebu praktických rad a metodických směrnic však zřejmě nesplní. [Dřímal Filip, časopis SOCIÁLNÍ PRÁCE]

Nabídka podobných titulů:
- podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Augustyn Józef 
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: sexualita
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu