Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Obtížné oddíly knih Mojžíšových

2. vydání
Jan Heller, Martin Prudký
Info a běžná cena: brožovaná, 182 stran, 175 Kč
Téma: bible
Edice: Biblistika
Vydáno: 2007
Objednací číslo: 101297
Druh zboží: kniha Momentálně není skladem

Zašlete mi zprávu, pokud titul seženete:
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:


Anotace knihy
V Bibli je řada oddílů, příběhů či údajů, nad nimiž je dnešní čtenář na rozpacích. Některé oddíly jej dokonce pohoršují. Vždyť se v „Písmu svatém“ píše například o krutostech, podlostech či nemravnostech, aniž by byly kritizovány, natož rozhodně odsouzeny. Patří takové texty vůbec do Bible? Co vlastně chtějí tyto oddíly svým čtenářům říct?
Autoři této knihy, renomovaní biblisté, mají s takto kladenými otázkami bohaté zkušenosti, berou je vážně a pokoušejí se na ně srozumitelně odpovídat. V této publikaci se u vybraných oddílů knih Mojžíšových pokoušejí stručně své čtenáře uvést do světa Bible a ukázat, jak i staré a na první poslech obtížné texty mohou dnes aktuálně promlouvat.
Klíčová slova
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Pentateuch
  O autorovi

Dobrozdání
Stručné a hutné sondy dvou generačně rozdílných, ale duchovně spřízněných starozákoníků podněcují čtenáře k dalšímu dobrodružnému hledání přebohatého pokladu skrytého v Božím slově, učí ho samostatným přemýšlením rozžíhat světlo, které je schopno prozářit další temná zákoutí biblických textů a spatřit jejich utajenou krásu.
Takových knih je třeba jako soli. Proto patří oběma autorům srdečný dík, který jim kolegové i čtenáři vyslovují zároveň s přáním, aby šťastně započaté dílo dále pokračovalo. [Josef Hřebík]

Recenze
„Celé Písmo, je plné oddílů, příběhů či údajů, nad nimiž je mnohý čtenář v rozpacích.“ Tato věta zaznívá hned na úvod nové publikace sepsané z větší části prof. Janem Hellerem. Uvedené rozpaky se v rámci Bible snad nejvíce vznáší nad knihami Mojžíšovými (řecké označení Pentateuch) a právě do nich se Heller se svým kolegou z pražské Evangelické teologické fakulty Doc. Martinem Prudkým pustili. Aby nebylo těžkostí málo, oba biblisté se rozhodli vykládat skutečně obtížné a vykladačsky sice vděčné, ale co do jednoznačné ‚výstupní‘ informace nepoddajné oddíly Pentateuchu. V celkem třiadvaceti zastaveních se dostávají ke slovu například tajemný plurál v Gn 1,26 kde Hospodin rozmlouvá sám se sebou slovy „učiňme člověka“, příběh o zničení Sodomy a Gomory (Gn 19,1-29) a pak také obzvláště záhadný příběh o zkoušce Abrahama, který má obětovat svého jediného syna Izáka (Gn 22,1-19). Neobyčejně důkladný je také výklad neméně tajemného příběhu o setkání třetího z praotců Jákoba s ‚Neznámým‘ u potoka Jabok (Gn 32,23-33).
Cenným znakem nové publikace je její rozmanitost. Ta není dána jen studovaným materiálem, ale také rozdílnými pohledy obou biblistů na pojednávaná témata. Jakkoli oba autoři pocházejí z jedné vzdělávací instituce a také víceméně z jedné teologické tradice, přesto je z jejich práce zřetelné, že jejich vykladačské postupy se liší.
Heller se často ohlíží za stávající znění textu k jeho původnějším kořenům a starším náboženským a dějinným souvislostem. Stranou nezůstávají ani sondy do jiných starověkých jazyků (akkadština, aramejština, řečtina). Na druhou stranu je to také Heller, kdo se neinspiruje jen dějinnou chronologií před textem Starého zákona, ale kdo inspirativně čte látky Mojžíšových knih v nových křesťanských souvislostech. Příkladem je zajímavý výklad Ex 29,24 tj. textu o oběti podávání, již vykonávají Áron a jeho synové. Ta je směrem k Novému zákonu vykládána jednak na úrovni substituce oběť (zvíře) - Kristus, jednak na úrovni pneumatologické, kdy pohyb podávání (Heller mluví o ‚mávání‘ s cílem odkázat na etymologickou souvislost ‚vanutí‘ s Božím dechem či duchem) imituje Hospodinův pohyb směrem k člověku, a tedy i naději, že podávaná oběť – zde již také Kristova - bude jím samým přijata.
Výklady Prudkého jsou soustředěny především na nejbližší stávající literární kontext pojednávaných textů a na ozřejmení jejich funkce v cyklech (Abrahamovský, Jákobovský), jejichž jsou součástí. Tento systematický postup umožňuje Prudkému určit ústřední teologický motiv daného příběhu, kterým je v případě Abrahama a Gn 22 zkouška v kontextu zápasu o potomstvo a budoucnost a v případě Jákoba a Gn 32 definování identity tohoto potomstva tváří v tvář Hospodinu (sr. hebrejské ‚Peníel‘, tj. ‚Boží tvář‘) a světu (sr. etymologii přejmenovaného Jákoba jako toho, s kým a za koho Hospodin zápasí; hebrejské Izrael znamená ‚zápasí Bůh‘). Další intertextuální a celobiblické souvislosti se u Prudkého dostávají ke slovu až po důkladném prozkoumání vlastního terénu daného příběhu.
Rozmanitá zaměření obou biblistů, jež nabízejí velmi různá ‚nástupní místa‘ do konkrétních textů, nejsou při čtení obtížných míst Pentateuchu rozhodně deficitem. Naopak, právě pestrost předložených výkladů umožní čtenářům pochopit, že zvěst biblických textů je a může být ‚komunikována‘ mnoha odlišnými způsoby. Podstatným přínosem nové knihy je, že se Hellerovi a Prudkému podařilo některé z ‚rozpaků‘ nad určitými oddíly Písma, ne-li odstranit či rozptýlit, tak alespoň zařadit do souvislostí, z nichž by měly být i nadále vykládány. [Filip Čapek ETF UK.]

Nabídka podobných titulů:
- podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Heller Jan  Prudký Martin 
- tituly z této edice: Biblistika
- Tituly k tomuto tématu: bible
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Pentateuch
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu